วันเสาร์, ธันวาคม 14ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่


นักเรียนควรศึกษาและทำความเข้าใจทีละขั้นตอน เพราะบทเรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาและสถานที่ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนสามารถเข้าเรียนซ้ำหัวข้อนั้น ๆ ได้จนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บทเรียน
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา
เพื่อประเมินความรู้ของตนเองก่อนเข้าเรียน
พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมและทำแบบทดสอบประจำบทเรียน เพื่อประเมินความรู้ของตนเอง
สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง หรือคลิกที่ปุ่ม “ติดต่อสอบถาม” เพื่อติดต่อครูผู้สอน
เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้