วันศุกร์, พฤศจิกายน 15ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

เดือน: เมษายน 2018

คู่มือการใช้งาน

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับครู 1. จุดประสงค์ของบทเรียน บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน มีขั้นตอนการทดลองตามกระบวนการวิจัย และตามหลักวิชาการ สามารถนำไปใช้ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโล

ใบงาน5

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( 4 คะแนน) ชื่อ...............................................................................................ชั้น............................เลขที่............... 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือเรียกคำย่อว่า .................................................................................................................................................................

ใบงาน4

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ( 4 คะแนน) ชื่อ...............................................................................................ชั้น............................เลขที่............... ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน) 1. SearchEngine คือ ...............................................................................................................................................................

ใบงาน3

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ( 4 คะแนน) ชื่อ...............................................................................................ชั้น............................เลขที่............... ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน) 1. จากรูป ข้อที่ 1 คือ ...................................................................................................................................................................

ใบงาน2

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต ( 4 คะแนน) ชื่อ...............................................................................................ชั้น............................เลขที่............... ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน) 1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต .......................................................................................................................................................

ใบงาน1

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( 4 คะแนน) ชื่อ...............................................................................................ชั้น............................เลขที่............... ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน) 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง ........................................................................................................................................

ทดสอบ 5

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   เวลาเรียน 10 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง สอนวันที่ 20, 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559     มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี

ทดสอบ 4

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   เวลาเรียน 10 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง สอนวันที่ 13, 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559     มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี

ทดสอบ 3

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   เวลาเรียน 10 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง สอนวันที่ 6, 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559     มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสน

ทดสอบ 2

ไม่มีหมวดหมู่
.KHead1{font-weight:bold;font-size:26px;color:#00F;} .KHead2{font-weight:bold;font-size:20px;color:#00F;} .Kli{text-indent:50px;padding:0;margin:0;font-weight:bold;} .KliSub{text-indent:100px;padding:0;margin:0;color:#666;} p{line-height:normal;margin:0;padding:0;} แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   เวลาเรียน 10 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง สอนวันที่ 28, 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559     มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารส