วันศุกร์, พฤศจิกายน 15ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

บทเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 6, 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559    
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การใช้งาน อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ท่องเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

การใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์การควบคุมการทำงาน ส่วนประกอบของโปรแกรม การบันทึก และการพิมพ์เว็บเพจ

กระบวนการจัดการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นเกริ่นนำ เวลา 10 นาที

ส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer

1. แถบชื่อ (Title Bar) แถบแสดงชื่อเว็บไซต์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

2. แถบเมนู (Menu Bar) แถบคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม Internet Explorer โดยเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้ เมื่อต้องการใช้งานใดก็เลือกคลิกตามคำสั่งนั้น ๆ ได้

3. แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) แถบแสดงไอคอน (Icon) ขอคำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นปุ่มคำสั่งพื้นฐาน

4. แถบเครื่องมือที่อยู่ (Address Toolbar) เป็นแถบที่สำหรับกรอกที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการจะเข้าไปเยี่ยมชม

5. สัญลักษณ์เคลื่อนไหว เป็นสัญลักษณ์แสดงการโหลดข้อมูลของเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเข้าไปเยี่ยมชม เมื่อทำการโหลดข้อสมบูรณ์แล้ว สัญลักษณ์จะหยุดการเคลื่อนไหว

2. ขั้นประสบการณ์ เวลา 50 นาที

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนนั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 1 คน และรับคู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียน พร้อมทั้งใบความรู้

2) นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือ

3) ขณะนักเรียนทำกิจกรรมครูผู้สอนคอยตรวจสอบการเข้าใช้งานบทเรียนและให้ ข้อเสนอแนะกับนักเรียนที่ไม่เข้าใจ โดยที่ครูเปิดโปรแกรมควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School) เพื่อคอยอำนวยความสะดวก แก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ พร้อมทั้งเปิดห้องสนทนา (Chat) ห้องซักถามปัญหาเฉพาะรายบุคคลและส่วนรวม

4) ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละคนพร้อมบันทึกข้อมูล

3. ขั้นสะท้อนความคิด เวลา 30 นาที

1) นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ www.krupisit.com ในแต่ละเรื่อง

2) นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการเข้าสู่โปรแกรมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียน การสอนผ่านเว็บ www.krupisit.com แล้วทำกิจกรรม ตามแผนจัดการเรียนรู้กำหนด

3) นักเรียนสรุปขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนฯลงในใบงาน และกระดานสนทนาในบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยมีครูช่วยตอบคำถามและช่วยสรุป ผ่านกระดานสนทนา และครูเปิดโปรแกรมควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School) เพื่อเปิดห้องสนทนา (Chat) ห้องซักถามปัญหาเฉพาะรายบุคคลและส่วนรวม

4. ขั้นทฤษฎี เวลา 10 นาที

นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้การทำกิจกรรมในบทเรียนบนเครือข่าย ถ้านักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ครูช่วยให้คำแนะนำ และถามนำให้นักเรียนตอบคำถามสะท้อนความคิด

5. ขั้นนำไปใช้ เวลา 10 นาที

นักเรียนนำความรู้ที่ได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือในชีวิตประจำวัน

6. ขั้นสรุป เวลา 10 นาที

1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยครูคอยเสริมเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะเนื้อหาที่น่าศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น

2) ครูผู้สอนแนะนำเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนพึงปฏิบัติของภาพรวมในการทำงาน

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. สื่อ

1) ใบงานที่ 1 และแบบฝึกหัด 5 เรื่อง

2) ใบความรู้ 5 เรื่อง

3) บทเรียนเครือข่าย การเรียนการสอนผ่านเว็บ 5 เรื่องจากเว็บไซต์ www.krupisit.com

4) คู่มือการใช้บทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

5) คู่มือการใช้บทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับครู

6) เอกสารแนะนำเนื้อหาที่น่าศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น

7) ไมโครโฟน เครื่องเสียง

2. แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2) ห้องสมุดโรงเรียน

3) เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

1. วิธีการวัดผลประเมินผล

1) การตรวจผลงานการปฏิบัติตามใบงาน

2) การตรวจผลสำเร็จของใบงาน

3) การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานนักเรียน

4) การตรวจแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้

2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล

1) แบบฝึกหัด (คะแนนเก็บ 4 คะแนน)

2) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานนักเรียน (คะแนนเก็บ 10 คะแนน)

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

5

4

3

2

1

0

1. มีเจตคติที่ดีต่อบทเรียนบนเครือข่ายและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

นักเรียนทำใบงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

นักเรียนทำใบงานสำเร็จเกินเวลา 1 นาที

นักเรียนทำใบงานสำเร็จเกินเวลา 2 นาที

นักเรียนทำใบงานสำเร็จเกินเวลา 3 นาที

นักเรียนเข้าสู่โปรแกรม

ไม่สามารถปฏิบัติได้

2. การมีส่วนร่วมในบทเรียนบนเครือข่าย การเรียนการสอนผ่านเว็บ

นักเรียนโต้ตอบกับครูและเพื่อนผ่านกระดานข่าวหรือหน้าต่าง Chat ในขณะที่ครูใช้โปรแกรม ควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School)
1. เพื่อรายงานตัวก่อนเข้าเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติได้
ทั้ง 3 หัวข้อ

นักเรียนโต้ตอบกับครูและเพื่อนผ่านกระดานข่าวหรือหน้าต่าง Chat ในขณะที่ครูใช้โปรแกรม ควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School)
1. เพื่อรายงานตัวก่อนเข้าเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างน้อย
1 หัวข้อ

นักเรียนโต้ตอบกับครูและเพื่อนผ่านกระดานข่าวหรือหน้าต่าง Chat ในขณะที่ครูใช้โปรแกรม
ควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School)
1. เพื่อรายงานตัวก่อนเข้าเรียนผ่าน WBI

นักเรียนส่งข้อความโต้ตอบกับครูและเพื่อนผ่านกระดานข่าว

นักเรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์
การเรียนการสอนผ่านเว็บ

ไม่สามารถปฏิบัติได้

3) แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6 ข้อ (คะแนนเก็บ 6 คะแนน)

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล คะแนนรวม 20 คะแนน

1) ใบงานที่ 1 แบบฝึกหัดวัดความรู้ความเข้าใจ 4 คะแนน

2) คะแนนได้จากการสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์ประเมินผลด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนขณะเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ 10 คะแนน

3) คะแนนจากแบบทดสอบจำนวน 6 ข้อ 6 คะแนน

รวม 20 คะแนน