วันพุธ, ตุลาคม 16ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ใบงาน1

ใบงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( 4 คะแนน)

ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น……………………….เลขที่……………

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน)

1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ประเภทของระบบเครือข่าย มี…………………….ประเภท อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………