วันพุธ, ตุลาคม 16ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ใบงาน2

ใบงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต ( 4 คะแนน)

ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น……………………….เลขที่……………

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน)

1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. โทษของอินเตอร์เน็ต มีอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………