วันพุธ, ตุลาคม 16ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ใบงาน3

ใบงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ( 4 คะแนน)

ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น……………………….เลขที่……………

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน)

1. จากรูป ข้อที่ 1 คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. การบันทึกเว็บเพจที่ชอบ หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………