วันพุธ, ตุลาคม 16ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ใบงาน4

ใบงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ( 4 คะแนน)

ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น……………………….เลขที่……………

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน)

1. SearchEngine คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. การระบุคำที่ต้องการค้นหา หรือที่เรียกว่า อะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………