วันพุธ, ตุลาคม 16ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ใบงาน5

ใบงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( 4 คะแนน)

ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น……………………….เลขที่……………

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือเรียกคำย่อว่า …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. อีเมลมี………………..ประเภท ได้แก่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………