วันพุธ, ตุลาคม 16ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คู่มือการใช้งาน

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับครู

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน มีขั้นตอนการทดลองตามกระบวนการวิจัย และตามหลักวิชาการ สามารถนำไปใช้ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง จากสื่อการเรียนที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการทดลอง มีทักษะและมีศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน

3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

1. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2. นักเรียนมีการเรียนผ่านเว็บไซต์ ของ ครูพิสิฏฐ์ สินธุวงศานนท์ มีกระดานข่าวออนไลน์ การฝากข้อความและข้อซักถามปัญหาผ่านเว็บไซต์ Url : www.krupisit.com

3. นักเรียนมีอีเมล์เป็นของตนเอง

หน่วยที่ 1 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 2 เรื่องประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 3 เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

หน่วยที่ 4 เรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 5 เรื่องการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง

2. นักเรียนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 30 ข้อ

3. นักเรียนเปิดโปรแกรม เรียกดูเว็บ Internet Explorer ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

4. นักเรียนพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่อง Url : www.krupisit.com

5. คลิกเลือกที่เมนูเข้าสู่บทเรียน จากนั้น เลือกบทเรียนตามเนื้อหาที่ครูแจ้งในขั้น การเกริ่นนำ

6. นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ ตามที่แผนการจัดการเรียนรู้กำหนด พร้อมกับดูใบความรู้ที่ครูแจก สามารถศึกษาได้หลายๆรอบ

7. ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม นักเรียนสามารถสอบถามปัญหาได้โดยครูเปิดโปรแกรม ควบคุมหน้าจอ โปรแกรม Netop School เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ พร้อมเปิดห้องสำหรับสนทนา ห้องอภิปรายปัญหา

8. หลังเรียนจบแต่ละเรื่อง ทำแบบทดสอบย่อย 6 ข้อ

9. นักเรียนเรียนจบทั้ง 5 หน่วย สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเรียน 30 ข้อ

กระบวนการเรียนรู้ ในแต่ละเรื่อง มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นเกริ่นนำ เวลา 10 นาที

เกริ่นบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ในแต่ละเรื่อง (จำนวน 5 เรื่อง) ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้

2. ขั้นประสบการณ์ เวลา 50 นาที

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนนั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 1 คน และรับคู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียน พร้อมทั้งใบความรู้

2) นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือ

3) ขณะนักเรียนทำกิจกรรมครูผู้สอนคอยตรวจสอบการเข้าใช้งานบทเรียนและให้

ข้อเสนอแนะกับนักเรียนที่ไม่เข้าใจ โดยที่ครูเปิดโปรแกรมควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School) เพื่อคอยอำนวยความสะดวก แก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ พร้อมทั้งเปิดห้องสนทนา (Chat) ห้องซักถามปัญหาเฉพาะรายบุคคลและส่วนรวม

4) ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละคนพร้อมบันทึกข้อมูล

3. ขั้นสะท้อนความคิด เวลา 30 นาที

1) นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ www.krupisit.com ในแต่ละเรื่อง

2) นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการเข้าสู่โปรแกรมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียน การสอนผ่านเว็บ www.krupisit.com แล้วทำกิจกรรม ตามแผนจัดการเรียนรู้กำหนด

3) นักเรียนสรุปขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนฯลงในใบงาน และกระดานสนทนาในบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยมีครูช่วยตอบคำถามและช่วยสรุป ผ่านกระดานสนทนา และครูเปิดโปรแกรมควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School) เพื่อเปิดห้องสนทนา (Chat) ห้องซักถามปัญหาเฉพาะรายบุคคลและส่วนรวม

4. ขั้นทฤษฎี เวลา 10 นาที

นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้การทำกิจกรรมในบทเรียนบนเครือข่าย ถ้านักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ครูช่วยให้คำแนะนำ และถามนำให้นักเรียนตอบคำถามสะท้อนความคิด

5. ขั้นนำไปใช้ เวลา 10 นาที

นักเรียนนำความรู้ที่ได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือในชีวิตประจำวัน

6. ขั้นสรุป เวลา 10 นาที

1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยครูคอยเสริมเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะเนื้อหาที่น่าศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น

2) ครูผู้สอนแนะนำเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนพึงปฏิบัติของภาพรวมในการทำงาน

1. สื่อ

1) ใบงานที่ 1 และแบบฝึกหัด 5 เรื่อง

2) ใบความรู้ 5 เรื่อง

3) บทเรียนเครือข่าย การเรียนการสอนผ่านเว็บ 5 เรื่องจากเว็บไซต์ www.krupisit.com

4) คู่มือการใช้บทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

5) คู่มือการใช้บทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับครู

6) เอกสารแนะนำเนื้อหาที่น่าศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น

7) ไมโครโฟน เครื่องเสียง

2. แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2) ห้องสมุดโรงเรียน

3) เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

1. วิธีการวัดผลประเมินผล

1) การตรวจผลงานการปฏิบัติตามใบงาน

2) การตรวจผลสำเร็จของใบงาน

3) การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานนักเรียน

4) การตรวจแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้

2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล

1) แบบฝึกหัด (คะแนนเก็บ 4 คะแนน)

2) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานนักเรียน (คะแนนเก็บ 10 คะแนน)

3) แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6 ข้อ (คะแนนเก็บ 6 คะแนน)

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

คะแนนรวม 20 คะแนน

1) ใบงานที่ 1 แบบฝึกหัดวัดความรู้ความเข้าใจ 4 คะแนน

2) คะแนนได้จากการสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์ประเมินผลด้านพฤติกรรมการ ปฏิบัติงานของนักเรียนขณะเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ 10 คะแนน

3) คะแนนจากแบบทดสอบจำนวน 6 ข้อ 6 คะแนน

รวม 20 คะแนน

1. คลิก “Start Menu”

2. เลือกโปรแกรม “Internet Explorer”

เข้าสู่บทเรียน โดยพิพม์ Url ที่ www.krupisit.com

หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแล้ว ให้ทำใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนทุกหน่วยการเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

หน่วยที่ 1 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 2 เรื่องประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 3 เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

หน่วยที่ 4 เรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 5 เรื่องการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์