วันศุกร์, พฤศจิกายน 15ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คู่มือการใช้บทเรียน

 • คู่มือการใช้งาน
  บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับครู

  บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน มีขั้นตอนการทดลองตามกระบวนการวิจัย และตามหลักวิชาการ สามารถนำไปใช้ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์

  1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ

  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง จากสื่อการเรียนที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการทดลอง มีทักษะและมีศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน

  3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

  1. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  2. นักเรียนมีการเรียนผ่านเว็บไซต์ ของ ครูพิสิฏฐ์ สินธุวงศานนท์ มีกระดานข่าวออนไลน์ การฝากข้อความและข้อซักถามปัญหาผ่านเว็บไซต์ Url : www.krupisit.com

  3. นักเรียนมีอีเมล์เป็นของตนเอง

  หน่วยที่ 1 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  หน่วยที่ 2 เรื่องประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต

  หน่วยที่ 3 เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

  หน่วยที่ 4 เรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

  หน่วยที่ 5 เรื่องการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง

  2. นักเรียนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 30 ข้อ

  3. นักเรียนเปิดโปรแกรม เรียกดูเว็บ Internet Explorer ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  4. นักเรียนพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่อง Url : www.krupisit.com

  5. คลิกเลือกที่เมนูเข้าสู่บทเรียน จากนั้น เลือกบทเรียนตามเนื้อหาที่ครูแจ้งในขั้น การเกริ่นนำ

  6. นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ ตามที่แผนการจัดการเรียนรู้กำหนด พร้อมกับดูใบความรู้ที่ครูแจก สามารถศึกษาได้หลายๆรอบ

  7. ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม นักเรียนสามารถสอบถามปัญหาได้โดยครูเปิดโปรแกรม ควบคุมหน้าจอ โปรแกรม Netop School เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ พร้อมเปิดห้องสำหรับสนทนา ห้องอภิปรายปัญหา

  8. หลังเรียนจบแต่ละเรื่อง ทำแบบทดสอบย่อย 6 ข้อ

  9. นักเรียนเรียนจบทั้ง 5 หน่วย สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเรียน 30 ข้อ

  กระบวนการเรียนรู้ ในแต่ละเรื่อง มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขั้นเกริ่นนำ เวลา 10 นาที

  เกริ่นบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ในแต่ละเรื่อง (จำนวน 5 เรื่อง) ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้

  2. ขั้นประสบการณ์ เวลา 50 นาที

  1) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนนั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 1 คน และรับคู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียน พร้อมทั้งใบความรู้

  2) นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือ

  3) ขณะนักเรียนทำกิจกรรมครูผู้สอนคอยตรวจสอบการเข้าใช้งานบทเรียนและให้

  ข้อเสนอแนะกับนักเรียนที่ไม่เข้าใจ โดยที่ครูเปิดโปรแกรมควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School) เพื่อคอยอำนวยความสะดวก แก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ พร้อมทั้งเปิดห้องสนทนา (Chat) ห้องซักถามปัญหาเฉพาะรายบุคคลและส่วนรวม

  4) ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละคนพร้อมบันทึกข้อมูล

  3. ขั้นสะท้อนความคิด เวลา 30 นาที

  1) นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ www.krupisit.com ในแต่ละเรื่อง

  2) นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการเข้าสู่โปรแกรมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียน การสอนผ่านเว็บ www.krupisit.com แล้วทำกิจกรรม ตามแผนจัดการเรียนรู้กำหนด

  3) นักเรียนสรุปขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนฯลงในใบงาน และกระดานสนทนาในบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยมีครูช่วยตอบคำถามและช่วยสรุป ผ่านกระดานสนทนา และครูเปิดโปรแกรมควบคุมหน้าจอ (โปรแกรม Netop School) เพื่อเปิดห้องสนทนา (Chat) ห้องซักถามปัญหาเฉพาะรายบุคคลและส่วนรวม

  4. ขั้นทฤษฎี เวลา 10 นาที

  นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้การทำกิจกรรมในบทเรียนบนเครือข่าย ถ้านักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ครูช่วยให้คำแนะนำ และถามนำให้นักเรียนตอบคำถามสะท้อนความคิด

  5. ขั้นนำไปใช้ เวลา 10 นาที

  นักเรียนนำความรู้ที่ได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือในชีวิตประจำวัน

  6. ขั้นสรุป เวลา 10 นาที

  1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยครูคอยเสริมเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะเนื้อหาที่น่าศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น

  2) ครูผู้สอนแนะนำเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนพึงปฏิบัติของภาพรวมในการทำงาน

  1. สื่อ

  1) ใบงานที่ 1 และแบบฝึกหัด 5 เรื่อง

  2) ใบความรู้ 5 เรื่อง

  3) บทเรียนเครือข่าย การเรียนการสอนผ่านเว็บ 5 เรื่องจากเว็บไซต์ www.krupisit.com

  4) คู่มือการใช้บทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

  5) คู่มือการใช้บทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับครู

  6) เอกสารแนะนำเนื้อหาที่น่าศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น

  7) ไมโครโฟน เครื่องเสียง

  2. แหล่งการเรียนรู้

  1) ห้องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  2) ห้องสมุดโรงเรียน

  3) เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

  1. วิธีการวัดผลประเมินผล

  1) การตรวจผลงานการปฏิบัติตามใบงาน

  2) การตรวจผลสำเร็จของใบงาน

  3) การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานนักเรียน

  4) การตรวจแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้

  2. เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล

  1) แบบฝึกหัด (คะแนนเก็บ 4 คะแนน)

  2) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานนักเรียน (คะแนนเก็บ 10 คะแนน)

  3) แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6 ข้อ (คะแนนเก็บ 6 คะแนน)

  3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

  คะแนนรวม 20 คะแนน

  1) ใบงานที่ 1 แบบฝึกหัดวัดความรู้ความเข้าใจ 4 คะแนน

  2) คะแนนได้จากการสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์ประเมินผลด้านพฤติกรรมการ ปฏิบัติงานของนักเรียนขณะเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ 10 คะแนน

  3) คะแนนจากแบบทดสอบจำนวน 6 ข้อ 6 คะแนน

  รวม 20 คะแนน

  1. คลิก “Start Menu”

  2. เลือกโปรแกรม “Internet Explorer”

  เข้าสู่บทเรียน โดยพิพม์ Url ที่ www.krupisit.com

  หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแล้ว ให้ทำใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนทุกหน่วยการเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

  หน่วยที่ 1 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  หน่วยที่ 2 เรื่องประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต

  หน่วยที่ 3 เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

  หน่วยที่ 4 เรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

  หน่วยที่ 5 เรื่องการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเรียนรู้