วันศุกร์, พฤศจิกายน 15ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

แบบทดสอบ

อ่านให้เข้าใจแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง
2.ประเภทของระบบเครือข่าย มีกี่ประเภท
3.เครือข่ายแบบวงแหวน มีลักษณะอย่างไร
4.โมเด็มคืออะไร
5.ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
6.ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบสาย
7.ข้อใดให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด
8.อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นที่ประเทศใด
9.หน่วยงานใดที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตครั้งแรก
10.ประเทศไทยนั้น อินเทอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทอย่างมากในช่วงปี 2530-2535 โดยเริ่มจากการเป็นเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใด
11.ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง
12.ข้อใดกล่าวถึงโทษของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง
13.ข้อใดคือส่วนประกอบของ Internet Explorer
14.ขณะที่กำลังโหลดโปรแกรม แต่เราต้องการหยุดการโหลด ต้องคลิกที่ปุ่มใด
15.Favorites มีประโยชน์อย่างไร
16.การบันทึกหน้าเว็บเพจควรทำอย่างไร
17.การปริ้นหน้าเว็บเพจควรทำอย่างไร
18.ถ้าต้องการกลับไปหน้าแรก ต้องคลิกที่ปุ่มใด
19.Search Engine คือ
20.“Robot” ทำหน้า
21.www.google.com คือ
22.การระบุคำที่ต้องการค้นหา หรือที่เรียกว่า
23.ถ้านักเรียนต้องการอ่านข่าวกีฬา คำทีต้องการค้นหาที่จัดเจนที่สุด คือ
24.กรณีที่ต้องการดูแผนที่เป็นสภาพเหมือนจริงจะต้องใช้เครื่องมือใด
25.ข้อใดคือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
26.ข้อดีของการสื่อสารของโลกยุคปัจจุบัน (อีเมล)
27.E-mail เป็นรูปแบบของการบริการแบบใด
28.การส่งต่อจดหมาย หมายถึงข้อใด
29.อีเมล มีกี่ประเภท
30.อีเมลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คือ